Продажни центри

– Биспромет Агроцентар ул. Марјан Божиновски 45 Битола
(стара чаршија)

тел: 047/ 229 256

 

– Биспромет Агроцентар  Краварски пат бб, (магацин на големо)

Тел/фах: + 389 47 231 507

 

– Биспромет Агроцентар  ул. Едвард Кардељ бр.29 Кривогаштани

тел: 048/471 200

 

За повеќе информации и совети Ве молиме да не контактирате. Повеќе…